Podmienky členstva v Rusalka, o.z.

Kurzy pre deti

1) CIEĽ – Tanečné a pohybové centrum Rusalka (ďalej ako “Rusalka”) prevádzky: Okružná 6, 917 01 Trnava a J. Murgaša 1, Piešťany, prevádzkuje občianske združenie Rusalka, o.z., sídlo: Bučianska 6585/15, 917 01 Trnava, ďalej len „ Združenie“ za účelom naplnenia jedného z jeho hlavných cieľov, ktorým je uchovávať, rozvíjať, propagovať a podporovať tanečné, divadelné a iné druhy umenia pred širokou verejnosťou, prehlbovať záujem širokej verejnosti o tanečné, divadelné a iné druhy umenia. Odborným garantom v tejto oblasti je Andrea Bednáriková, ktorá je zároveň štatutárnym zástupcom Združenia.

2) ČLENSTVO – Členstvo v Združení vzniká registráciou na zvolený kurz a schválením registrácie správnou radou Združenia. Po zaplatení prvého členského príspevku (podľa bodu 3) je člen oprávnený sa zúčastňovať takých druhov a počtu tréningov, ktoré sa s úhradou takejto výšky zaplateného členského príspevku spájajú. Registrácia člena je na dobu určitú. Zaniká ukončením výuky zvoleného tanečného kurzu.

3) ČLENSKÉ PRÍSPEVKY – Členské príspevky je možné platiť dvoma spôsobmi:
a) na 1  mesiac vopred, a to vo výške stanovenej Združením priamym vkladom na účet Združenia alebo bezhotovostným bankovým prevodom najneskôr do 15. kalendárneho dňa daného mesiaca
b) za celé obdobie kurzu v 2 splátkach (v septembri a vo februári) a to vo výške stanovenej Združením priamym vkladom na účet Združenia alebo bezhotovostným bankovým prevodom. Prvú splátku je potrebné uhradiť najneskôr do 15. kalendárneho dňa mesiaca september a druhú splátku do 15 dňa mesiaca február.

Členský príspevok je paušálny príspevok. Nezaplatením členského príspevku v dodatočnej lehote 20 dní po jeho splatnosti nedochádza k zániku členstva v Združení, avšak člen nie je oprávnený sa zúčastňovať tréningového procesu. V prípade omeškania člena s úhradou členského príspevku je Združenie oprávnené zaslať dotknutému členovi upomienku, pričom v takom prípade je dotknutý člen povinný uhradiť Združeniu paušálne náklady spojené so zaslaním upomienky a to vo výške 5,- Eur. V prípade, ak po zaplatení mesačného členského príspevku v dôsledku úrazu alebo závažného ochorenia, ktorého liečba presiahne viac ako 28 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci Združenie je oprávnené rozhodnúť, že v nasledujúcom kalendárnom mesiaci dotknutý člen uhradí iba polovicu členského príspevku a to len v tom prípade, ak sa preukáže potvrdením od lekára. 

SÚRODENECKÁ ZĽAVA – ak sú v Združení členovia rodiny – súrodenci, najstarší člen hradí plnú sumu členského
príspevku, mladší súrodenec / súrodenci si uplatňujú zľavu vo výške 20% z ich výšky členského príspevku.

4) UKONČENIE/ZRUŠENIE ČLENSTVA, VYLÚČENIE – Člen môže ukončiť svoje členstvo v Združení ku koncu
ktoréhokoľvek už uhradeného mesiaca a to osobne so štatutárom združenia alebo e-mailom. Registrácia člena je na dobu určitú. Zaniká ukončením výuky zvoleného tanečného kurzu. Člen môže byť vylúčený, ak je jeho účasť na tréningoch nežiadúca z výchovných dôvodov, ak neplatí členský príspevok na čas alebo z dôvodov nepravidelnej dochádzky.

5) ROZVRH – TRÉNINGY – rozvrh a výška členského príspevku sú odosielané e-mailom každej tréningovej skupine. Združenie si vyhradzuje právo na zmenu v rozvrhu tréningov, či už krátkodobú, dlhodobú alebo zmenu trénera, počas prebiehajúceho školského roku, pričom v takom prípade člen nie je oprávnený domáhať sa vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej časti. V prípade neuskutočnenia plánovaného tréningu z dôvodu vyššej moci, náhleho ochorenia alebo úrazu trénera, bude zastúpený iným trénerom alebo bude tréning nahradený v náhradnom termíne, pričom členovia, ktorí sú členmi danej tréningovej skupiny, budú upovedomení o tejto zmene telefonicky, sms-kou alebo e-mailom. 

6) NÁHRADNÉ HODINY – v prípade, ak sa člen nemôže zúčastniť tréningu, z akéhokoľvek osobného dôvodu alebo choroby, je povinný odhlásiť sa vo svojom profile cez aplikáciu Zooza a to najneskôr 3 hodiny pred začiatkom daného tréningu. V prípade ak sa člen nestihne v danom limite odhlásiť zo systému, má nárok dvoch ospravedlnení formou sms-ky/e-mailom pokiaľ si chce danú hodinu nahradiť s inou skupinou. Náhrady za vymeškané hodiny môže člen využiť do konca príslušného školského roka. Náhradné hodiny si člen (zákonný zástupca) vyberie vo svojom profile v aplikácii Zooza. Ak si hodinu neospravedlnení, náhradná hodina mu nebude umožnená. Nevyužité náhradné hodiny sa nedajú preniesť do nasledujúceho školského roka. Po zrušení registrácie člen stráca nárok na využitie náhradných hodín. Člen nie je oprávnený domáhať sa vrátenia členského príspevku za vymeškané hodiny resp. jeho pomernej časti.

7) CVIČENIE POČAS SVIATKOV, PRÁZDNIN – počas štátnych sviatkov neprebiehajú tréningy, pokiaľ to nie je nevyhnutné a dostatočne v predstihu to neoznámi Združenie alebo tréner. Počas vianočných a letných prázdnin tréningy neprebiehajú. Počas ostatných školských prázdnin budú tréningy prebiehať podľa rozvrhu, v prípade nedostatočného množstva detí v skupine sa skupiny budú spájať a časovo upravovať. O prípadných zmenách vás bude Združenie vždy informovať e-mailom alebo sms-kou.

8) TRÉNINGOVÉ OBLEČENIE – Člen Združenia berie na vedomie, že na tréning príde riadne oblečený podľa pokynov z e-mailu/trénera. Dievčatá majú vlasy vždy učesané/zasponkované a vypnuté do copu/drdolu. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na tréningoch zakázané. Rovnako je zakázané na tréningoch konzumovať jedlo a žuť žuvačky, alebo držať, resp. venovať sa mobilnému telefónu (inému smart zariadeniu).

9) VYHOTOVOVANIE ZÁZNAMOV – Člen Združenia berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Združenia je zakázané vyhotovovať originál zvukového, zvukovo-obrazového (video) záznamu výučby tanca alebo tanečného predstavenia, a to bez ohľadu na to, či sa tanečné predstavenie alebo výučba tanca vykonáva v priestoroch prevádzky Združenia alebo iných priestoroch, alebo v rámci verejných vystúpení tanečných skupín a/alebo tréneriek na spoločenských alebo iných podujatiach. V prípade porušenia môže Združenie vylúčiť člena zo Združenia. Členovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku. Zároveň každý porušiteľ zodpovedá za porušenie práv výkonného umelca v zmysle autorského zákona. Výnimka: pri tvorbe tzv. „stories“  – príbehov na sociálnych sieťach je povolené uverejniť obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam len v tom prípade ak je označený profil Združenia. 

10) ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV NA WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH – ako zákonný zástupca dotknutej osoby (dieťaťa) udeľujete súhlas prevádzkovateľovi Rusalka, o. z., so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu podobizeň a prejavy osobnej povahy dieťaťa zachytené na obrazových snímkach a zvukovo-obrazových (video) na prezentačné účely prevádzkovateľa realizované ich zverejnením na: 

 • sociálnych sieťach prevádzkovateľa
 • webovej stránke prevádzkovateľa

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom na adresu rusalka.trnava@gmail.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu).

11) ZDRAVIE, ÚRAZY, ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY – členovia nie sú poistení proti úrazom. Zákonný zástupca zodpovedá za to, že člen je zdravotne, fyzicky aj psychicky spôsobilý, aby sa zúčastňoval tréningov a športových aktivít s tým spojených (súťaže, sústredenia, a pod.), a súhlasí s činnosťou svojho dieťaťa v Združení bez nároku na odškodnenie pri prípadnom úraze počas tréningov či ostatných aktivít. Tréner môže vylúčiť z tréningu dieťa, ktoré nie je zdravotne spôsobilé účasti tréningu.

12) ODLOŽENÉ VECI – Združenie nie je zodpovedné za osobné veci cvičiacich v šatni a v ostatných priestoroch prevádzky. Peniaze, vypnuté mobily a iné cennosti si môže vziať so sebou do triedy a odložiť na miesto určené trénerom.

13) TANEČNÉ VYSTÚPENIA – Každý člen je oprávnený zúčastniť sa na záverečnom vystúpení, ktoré sa organizuje v máji alebo v júni kalendárneho roka (ďalej ako “ZV”) a to bez nároku na honorár alebo náhrady akýchkoľvek nákladov. ZV je prezentáciou pokroku a výsledku vzdelávacích procesov Združenia. Združenie zabezpečí nácvik choreografií, hudbu, kostýmy, priestor, osvetlenie a ozvučenie počas ZV. Združenie je oprávnené vyhotoviť zvukový, zvukovo-obrazový a/alebo obrazový záznam pre svoje potreby a pre účinkujúcich. Okrem ZV sa počas roka Rusalka zúčastňuje vystúpení aj na iných akciách, súťažiach. Na tieto vystúpenia si Združenie vyhradzuje právo s výberom tanečných skupín, ktoré tieto tanečné vystúpenia alebo súťaže absolvuje. Svojím podpisom potvrdzuje člen (zákonný zástupca) účasť na ZV a súhlas s vyhotovením zvukového, zvukovo- obrazového a/alebo obrazového záznamu jeho osoby (člena) počas ZV a iných tanečných predstavení. Ak člen vymešká viac ako 30% z tréningov – nemusí byť pripustený na ZV.

14) KOSTÝMY NA TANEČNÉ VYSTÚPENIA – členom Združenia kostýmy na vystúpenia zapožičiavame. Za stratu alebo poškodenie kostýmu si Združenie účtuje poplatok vo výške od 50€ do 150€ v závislosti od daného kostýmu.

15) INÉ DOJEDNANIA – tréner môže presunúť člena počas roka zo začiatočníckej skupiny do pokročilej, prípadne naopak. Rodičia majú na tréningy vstup zakázaný. Výnimkou sú otvorené hodiny pre rodičov, ktoré prebiehajú zvyčajne
v januári.

Kurzy pre dospelých

 1. CIEĽ – Tanečné a pohybové centrum Rusalka (ďalej ako “Rusalka”) prevádzka: Okružná 6, 917 01 Trnava, prevádzkuje občianske združenie Rusalka, o.z., sídlo: Bučianska 6585/15, 917 01 Trnava, ďalej len „ Združenie“ za účelom naplnenia jedného z jeho hlavných cieľov, ktorým je uchovávať, rozvíjať, propagovať a
  podporovať tanečné, divadelné a iné druhy umenia pred širokou verejnosťou, prehlbovať záujem širokej
  verejnosti o tanečné, divadelné a iné druhy umenia. Odborným garantom v tejto oblasti je Andrea Bednáriková, ktorá je zároveň štatutárnym zástupcom Združenia.

 2. ČLENSTVO – Členstvo v Združení vzniká registráciou na zvolený kurz a jeho zaplatením. Členstvo zaniká ukončením daného kurzu.

 3. ZRUŠENIE A NÁHRADA HODINY – Združenie si vyhradzuje právo na zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách.
  V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude účastníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a účastníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní.
 4. STORNO – V prípade, že účastník nie je schopný absolvovať kurz z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov, má nárok na vrátenie plnej sumy, len v tom prípade, ak sa kurz ešte nezačal. Ak už kurz prebieha, má nárok na presun alikvótnej čiastky platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia alebo je možné prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu. Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.
 5. OSOBNÉ VECI – Združenie nie je zodpovedné za osobné veci cvičiacich v šatni a v ostatných priestoroch
  prevádzky. Peniaze, vypnuté mobily a iné cennosti si môžete vziať so sebou do triedy.
 6. ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV NA WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH – kliknutím na registrovať udeľujete súhlas prevádzkovateľovi Rusalka, o. z., so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu podobizeň a prejavy osobnej povahy zachytené na obrazových snímkach a zvukovo-obrazových (video) na prezentačné účely prevádzkovateľa realizované ich zverejnením na: 

  • sociálnych sieťach prevádzkovateľa
  • webovej stránke prevádzkovateľa

  Súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom na adresu rusalka.trnava@gmail.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Denné tanečné tábory

 1. CIEĽ – Tanečné a pohybové centrum Rusalka (ďalej ako “Rusalka”) prevádzka: Okružná 6, 917 01 Trnava a J. Murgaša 1, Piešťany,  prevádzkuje občianske združenie Rusalka, o.z., sídlo: Bučianska 6585/15, 917 01 Trnava, ďalej len „ Združenie“ za účelom naplnenia jedného z jeho hlavných cieľov, ktorým je uchovávať, rozvíjať, propagovať a
  podporovať tanečné, divadelné a iné druhy umenia pred širokou verejnosťou, prehlbovať záujem širokej
  verejnosti o tanečné, divadelné a iné druhy umenia. Odborným garantom v tejto oblasti je Andrea Bednáriková, ktorá je zároveň štatutárnym zástupcom Združenia.

 2. ČLENSTVO – Členstvo v Združení vzniká registráciou na zvolený tábor a jeho zaplatením. Členstvo zaniká ukončením daného tábora

 3. STORNO – V prípade, že účastník nie je schopný absolvovať tábor z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov, má nárok na presun na iný termín tábora s voľnými miestami.
  Podmienky:
 • vrátenie 100% sumy – v prípade odhlásenia najneskôr 30 dní pred začatím zvoleného turnusu
 • vrátenie 80% zo sumy – v prípade odhlásenia najneskôr 10 dní pred začatím zvoleného turnusu
 • vrátenie 50% zo sumy – v prípade odhlásenia v deň začatia zvoleného turnus 

       4. ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV NA WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH – kliknutím na registrovať udeľujete súhlas prevádzkovateľovi Rusalka, o. z., so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu podobizeň a prejavy osobnej povahy dieťaťa zachytené na obrazových snímkach a zvukovo-obrazových (video) na prezentačné účely prevádzkovateľa realizované ich zverejnením na: 

 • sociálnych sieťach prevádzkovateľa
 • webovej stránke prevádzkovateľa

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom na adresu rusalka.trnava@gmail.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. (jeho zákonného zástupcu)

Registrácia na prijímacie skúšky / Deň otvorených dverí

Registrovaním na prijímacie skúšky sa registrujete len na konkrétny deň prijímacích skúšok / lekcie na DOD.
Registrácia neslúži na registrovanie sa za člena Rusalka, o.z.

Tento dokument je aktuálny ku dňu 11. 4. 2024